IZPIS IZ VRTCA

V skladu z določili XI. člena pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišete otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne Izpisnice iz vrtca na upravi Osnovne šole Gustava Šiliha. Izpisnico lahko prinesete osebno, pošljete po klasični pošti ali skenirano po e-pošti. O izpisu obvestite pristojni Center za socialno delo.

 

Za šoloobvezne otroke

Otro, ki je obiskoval predšolske oddelke s prilagojenim programom in bo s 1. septebmrom vključen v šolo morajo starši vložiti zahtevo za začetek postopka usmerjanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi individualnega načrta družine oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima izda odločbo o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Strokovno mnenje komisije za usmerjanje v tem primeru ni potrebno.

Multidisciplinarni tim najkasneje 6 mesecev pred vstopom v osnovno šolo v individualnem načrtu družine oziroma zapisniku multidisciplinarnega tima predlaga program vzgoje in izobraževanja ter pomoč v šoli, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca, če je otrok vanj vključen.

Dostopnost