PROGRAM

Za predšolske otroke izvajamo:

 • prilagojen program za predšolske otroke in
 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
 • dodatno strokovno pomočjo kot mobilno specialno pedagoško službo v mariborskih vrtcih.

Prilagojen program za predšolske otroke

Pedagoške programe v vrtcu načrtujemo, izvajamo in vrednotimo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke, Kurikula za vrtce, ki predstavlja neposredno strokovno izhodišče in osnovo za Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami. V njem so tudi opredeljena področja dejavnosti: jezik, družba, narava, matematika, umetnost in gibanje.

Otroci so deležni dejavnosti z vseh področij vzgojnega dela, kar pripomore k optimalnemu razvoju posameznika. Dejavnosti so prilagojene letnim časom, individualnim sposobnostim otrok, dogodkom v okolju, praznikom ter potrebam in željam otrok.

PODROČJA DEJAVNOSTI:

 • JEZIK (opisovanje, pripovedovanje, branje in poslušanje, pogovor, dramatizacija, igra vlog, poslušanje pesmic, pravljic). Otroke spodbujamo h komunikaciji z vrstniki in odraslimi. Učijo se jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in ob pripovedovanju literarnih besedil, poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem in izmišljanjem zgodbic ter pesmic, izštevankah, ugankah, besednih igrah; s tem bogatijo svoj besedni zaklad.
 • DRUŽBA (promet, okoljska vzgoja, socializacija, zdrav način življenja, praznovanja, poklici). Otroci spoznavajo samega sebe in druge, družino, svoj kraj in kulturo.
 • NARAVA (opazovanje okolja, sprehodi, letni časi, prenos informacij, moje telo, zemlja). Otroci se srečujejo z živo in neživo naravo. Dejavnosti širimo na bližnjo in daljno okolico vrtca.
 • MATEMATIKA (razvrščanje, barve, oblike, simboli, štetje, orientacija, merjenje). Otroci uporabljajo za matematične igre vsakdanje okolje, predmete, priložnosti in o tem govorijo. Otroci se z matematiko igrajo.
 • GIBANJE (psihomotorične spretnosti, naravne oblike gibanja, elementarne igre, igre z žogo, plesne igre). Otroci z različnimi dejavnostmi razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo gibalne koncepte, zaznavajo svoje telo, spoznavajo pravila in jih upoštevajo ter pomen sodelovanja med vrstniki; ob vsem tem pa doživljajo ugodje in veselje.
 • UMETNOST (likovna, plesna, glasbena, dramska). Pri glasbenem področju se otroci srečujejo z glasbenim izvajanjem, poslušanjem glasbe, igranjem na glasbila, ustvarjanjem v glasbi in ob glasbi. Otroci spoznavajo različna likovna področja (risanje, slikanje, kiparstvo, odtiskovanje, oblikovanje prostora), animirajo igrače, predmete.

Sledimo ciljem, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih, zato upoštevamo vse cilje Kurikuluma za vrtce in specifične cilje, ki so pomembni za prilagojeni program.

SPECIFIČNI CILJI:

 • razvoj otrokove osebnosti glede na njegove zmožnosti in utrjevanje spoštovanja otrokovih pravic in temeljnih svoboščin,
 • oblikovanje pogojev za izvajanje specialno pedagoških dejavnosti,
 • oblikovanje pogojev za izvajanje programa, ki omogoča razvijanje močnih področij otrok z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju in njihovih sposobnosti do največje možne mere ter odpravljanje oziroma korekcijo motenj,
 • upoštevanje specifičnih potreb otroka,
 • omogočanje prehajanja med programi za predšolske otroke,
 • bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih za otroke s posebnimi potrebami,
 • poglobljenost ponudbe na vseh področjih in dejavnostih predšolske vzgoje,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija časa v skladu s prilagoditvami za delo z otroki s posebnimi potrebami,
 • rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v skladu s prilagoditvami za delo z otroki s posebnimi potrebami,
 • večja avtonomnost in strokovna odgovornost specialnih pedagogov oz. defektologov in drugih strokovnih delavcev,
 • omogočanje sodelovanja z zunanjimi institucijami in strokovnjaki, ki s svojimi mnenji in delom pomembno vplivajo na kakovostni proces vzgoje in izobraževanja,
 • pristen osebni stik s specialnim pedagogom oz. defektologom v skupini, občutek varnosti in sprejetosti, ustvarjanje vzpodbudnega vzdušja, ki omogoča čustveno sproščenost in varnost, socializacijo in razvijanje emocionalne stabilnosti,
 • omogočanje druženja, sodelovanje in načrtno vključevanje otrok s posebnimi potrebami z drugimi otroki pri določenih dejavnostih in igri,
 • omogočanje timske obravnava otrok.

NAČELA

 • načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 • načelo uravnoteženosti,
 • načelo sodelovanja s starši,
 • načelo sodelovanja z okoljem,
 • načelo timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter strokovnega spopolnjevanja,
 • načelo kritičnega vrednotenja (evalvacija),
 • načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja,
 • načelo demokratičnosti in pluralizma,
 • načelo odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca,
 • načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroki,
 • načelo strokovne utemeljitve prilagojenega programa,
 • načelo horizontalne povezanosti,
 • načelo vertikalne povezanosti oz. kontinuitete,
 • načelo razvojno procesnega pristopa,
 • načelo celovitosti,
 • načelo individualizacije.

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke

Zakon o vrtcih

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM

Otrokove razvojne potrebe, sposobnosti, spretnosti in interesi so temelj in vodilo za naše delo. Pozorni smo na vse vidike otrokovega razvoja – tako spoznavnega, čustvenega, socialnega in gibalnega. Za vsakega otroka izdelamo individualizirani program za posamezno šolsko leto. Pri pripravi individualiziranih programov izbiramo in kombiniramo, dopolnjujemo cilje in primere dejavnosti vseh šestih področij dejavnosti Kurikula za vrtce s specialno pedagoškimi cilji in dejavnostmi tako, da omogočajo in spodbujajo optimalni razvoj vsakega otroka glede na njegove individualne značilnosti in potrebe. Upoštevamo tudi Navodila h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (izbira metod, oblik dela, izbira prostora, časovne prilagoditve) in priporočila glede hranjenja, počitka in drugih vsakodnevnih dejavnosti, ki so navedena v Kurikulu za vrtce s prilagojenim programom za predšolske otroke.

Zakon predvideva:

»Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program).

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka. Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.Strokovna skupina mora ob koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto«.

(povz. po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami)

Dostopnost