HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA VRTCE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 – izvleček

Pojav novega koronavirusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. V vrtcih je zaradi manjših sposobnosti majhnih otrok za razumevanje situacije in ustrezno obnašanje izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Ukrepe izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

Najpomembnejši ukrep za nadzor okužbe je, da bolni ostanejo doma. Higiena kihanja in kašlja ter vzdrževanje primerne razdalje sta ključnega pomena za omejevanje širjenja virusa in drugih mikroorganizmov s kapljicami, medtem ko je higiena rok in zlasti izogibanje dotikanju obraza z nečistimi rokami pomembna za preprečevanje posrednega stika z mikroorganizmi. Povečana fizična razdalja med ljudmi zmanjšuje možnost okužbe, še preden se pojavijo znaki in simptomi bolezni.

Kljub izvajanjem vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID- 19 in druge okužbe. Če se izvajajo navedeni ukrepi za preprečevanje okužb, bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše. Popolne varnosti ni.

Potrebno se je zavedati, da manj izvajanja ukrepov pomeni manjšo varnost.

Kaj bo odpiranje vrtcev pomenilo glede epidemije pri nas, ne vemo, ker so bili pri nas vrtci zaprti, tudi iz drugih držav še ni veliko izkušenj, kaj se zgodi ob ponovnem odprtju. Slovenska raziskava o okuženosti in prekuženosti prebivalcev pa je pokazala, da je prekuženost otrok podobna kot pri drugih starostnih skupinah.

ZDRAVSTVENE OMEJITE  (kliknite na modro besedilo)

PRVI PRIHOD V VRTEC

Starši morajo vodstvu vrtca sporočiti, da bodo otroka ponovno pripeljali v vrtec pred ponovnim prihodom otroka v vrtec. !!! Ob prihodu otroka prinesejo podpisano izjavo !!!(kliknite na modro besedilo) Starši naj spremljajo zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestijo vrtec in otroka ne pripeljejo v vrtec.

UKREPI

Ker se zavedamo, da zaradi razvojnih zakonitosti in specifike dela z otroki vzgojitelji in otroci ne morejo izvajati vseh možnih ukrepov, smo jih (po vzgledu drugih držav) skušali prilagoditi ali dodati druge ukrepe oziroma prilagoditve, ki preprečujejo okužbo in so izvedljivi v vrtcu.

Pri odpiranju vrtca se torej odločamo za številne koristi, ki jih prinašajo vrtci otrokom in zaposlenim staršem, vendar pa se odločamo tudi za večje tveganje za prenos bolezni. Da bi kar najbolj zmanjšali to tveganje, priporočamo nabor ukrepov, za katere so se v času popuščanja ukrepov odločile tudi druge države.

Vsekakor je, kakor opozarjata Evropska komisija in SZO, pri popuščanju ukrepov na mestu postopnost popuščanja.

Za zaščito tako osebja kot otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 je potrebno, da v vrtec prihajajo le zdravi otroci in osebje, potrebno je tudi izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:

  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo 60 do 80 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…
  • Ne dotikajmo si obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
  • Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
  • Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito prezračimo (na stežaj odprta okna)
  • Upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 – 2 metra
  • Če je mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza
  • Vsi pogovori, sestanki naj se po možnosti opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave

 

PRIPRAVA OTROK

Večjim otrokom lahko na tla narišete oznake za potrebno medosebno razdaljo.

Uvajanje otrok v vrtec zahteva prisotnost staršev, zaenkrat ga odsvetujemo.

PRIHOD V VRTEC in ODHOD IZ VRTCA

Potrebno je časovno in prostorsko načrtovanje prisotnosti in dejavnosti otrok v vrtcu in časa prevzema ter odhoda otrok iz vrtca, da se izognete zastojem v garderobi.

Možno je otroke sprejemati zunaj. V tem primeru je potrebno organizirati zbiranje tako, da se skupine otrok med seboj ne mešajo in so primerno oddaljene. Podrobno naj opredeli vrtec v hišnem redu – navodila še sledijo.

Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajajo hkrati.

V vrtec naj ne vstopajo, če ni nujno potrebno, če je nujno, pa z masko in si ob vstopu razkužijo roke. Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke.

Večji otroci prihajajo v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.

Priporočamo, da si predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom.

Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.

Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.

Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo, če je mogoče priti drugače.

IGRANJE NA PROSTEM

Da bi se izognili tesnemu stiku med skupinami, je treba, če je mogoče, izbirati večje prostore in načrtovati čim več dejavnosti na prostem. Idealno je, če ima igralnica izhod na prosto.

Skupine naj bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji število otrok, ki so hkrati zunaj in se jim omogoči več gibanja. Če se le da, podaljšajte čas, ki ga otroci preživljajo zunaj.

Svetujemo, da igrišče razdelite na cone, ob tem ne smemo pozabiti na običajne ukrepe glede varnosti otrok.

Uporabo skupnih igral zunaj za zdaj odsvetujemo.

IGRAČE IN DUDE

Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma.

OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19 V VRTCU

Če zboli otrok z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru. Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni naj se obvesti starše ali skrbnike. Oboleli otrok naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.

Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo vrtec. Vrtec o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v vrtcu itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

 

Več o sproščanju ukrepov si lahko preberete na spletni strani NIJZ.

Dostopnost