1. Zaprtje oddelka vrtca zaradi karantene
Vrtec v primeru pojava okužbe s SARS CoV-2 začasno zapre oddelek, ko prejme obvestilo, da je pri zaposlenemu ali pri posameznemu otroku iz oddelka, ugotovljen pozitiven rezultat na okužbo SARS CoV-2 s PCR metodo. Ukrepanje v vrtcu teče v skladu z Navodili NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim
domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS CoV-2 v zavodu (10. november 2021). Ob tem je treba opozoriti, da zaposleni v VIZ, ki mu je potrjena okužba s SARS CoV-2 na hitrem antigenskem testu, doma počaka na rezultate potrditvenega testiranja s PCR metodo. Obdobje karantene se prične šteti na dan pozitivnega HAG testa.

2. Oprostitev plačila staršev zaradi neobiskovanja vrtca zaradi odrejene karantene

Za otroke, ki so zdravi, vendar vrtca ne smejo obiskovati zaradi odrejene karantene (razlog za karanteno ni pogojen), se staršem prizna pravica do oprostitve plačila za vrtec za dneve odsotnosti otroka (podlaga je 102. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19; Ur.l.RS, št. 15/20; v nadaljevanju: ZZUOOP). Pogoj za priznanje oprostitve plačila za dneve odsotnosti otroka iz vrtca je odločba o karanteni, ki jo morajo starši predložiti vrtcu. Vrtci nas ob tem seznanjate, da v praksi prihaja do situacije, ko je odločba o karanteni izdana z zamudo, tako da je v obdobju, ki ga navaja karantena, otrok bil dejansko v vrtcu še vedno prisoten kakšen dan. Prosimo, da pri priznavanju oprostitve plačila staršev zaradi karantene otroka upoštevate dejanske dneve odsotnosti otroka iz vrtca in ne celotnega obdobja karantene, kot izhaja iz odločbe. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim coronavirusom in za omilitev posledic bolezni Covid-19 se priznava oprostitev plačila staršem tudi za čas, ko je bil otrok v izolaciji zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2 oziroma ko je zbolel za boleznijo Covid-19. Pogoj je, da starši vrtcu predložijo ustrezno dokazilo s strani izbranega zdravnika o izolaciji zaradi pozitivnega testa oziroma zaradi bolezni Covid-19 ali drugo ustrezno dokazilo, kot npr. potrdilo o prebolevnosti.

3. Dolžnost staršev, da vrtec obvestijo o tem, da je otrok zbolel za nalezljivo boleznijo
Covid-19

Že spomladi smo vas obvestili (dopis št. 6030-2/2021/15 z dne 17. 3. 2021), da starše opozorite na dolžnost, da morajo vrtcu sporočiti, ko otrok zboli za nalezljivo boleznijo Covid- 19. Enaka obveznost velja za vsako drugo nalezljivo bolezen, za katero zbolijo otroci.

4.  V vrtec le zdrav otrok

V času poslabšanih epidemioloških razmer ponovno prosimo, da se starše še naprej opozarja, da v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. Otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže znake slabega počutja ali bolezni, lahko vrtec zavrne.

5. Delovanje organov vrtcev in druge oblike zbiranja ljudi v vrtcih

V skladu s trenutno veljavnim odlokom je načeloma začasno prepovedano zbiranje ljudi (prvi odstavek 15. člena odloka), zato delo organov zavoda oziroma srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure, organizirajte na daljavo. Ne glede na omenjeno prepoved, pa je dovoljeno zbiranje ljudi v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je med njimi mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Obvezna je uporaba zaščitnih mask.

6. Uvajanje otrok v vrtce

Uvajanje otroka v vrtec še naprej poteka na način, kot je to uveljavljena praksa posameznega vrtca, ob upoštevanju PCT pogojev s strani staršev, kot to določa veljavni Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (prva alineja prvega odstavka 3. člena), saj so starši, kot uporabniki storitev, v vrtcu prisotni pri izvajanju dejavnosti. Če starši ne izkazujejo pogoja PCT, se jim ne dovoli prisotnosti pri izvajanju dejavnosti (četrti odstavek 5. člena odloka). Starši, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, lahko otroka vrtec le pripeljejo ali odpeljejo (2. točka tretjega odstavka 3. člena odloka). Starši, ki uvajajo otroka v vrtec, so dolžni uporabljati zaščitno masko, in sicer kirurško masko ali masko tipa FFP2 (prvi odstavek 11. člena odloka).

Dostopnost