VPIS V VRTEC

Vpis v Predšolske oddelke s prilagojenim programom ureja
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP).

 

Multidisciplinarni tim centra za zgodnjo obravnavo (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca)  pripravi

INDIVIDUALNI NAČRT pomoči družini, ki vsebuje:
 • ugotovitev trenutnega otrokovega telesnega razvoja, razvoja razumevanja in sporazumevanja ter socialnega in čustvenega razvoja,
 • ugotovitev družinskih možnosti, prioritet in skrbi, ki se nanašajo na razvoj otroka,
 • situacijsko analizo družine in njenih potencialov, določitev glavnih ciljev, ki jih lahko dosežejo otrok in družina, ter kriterije, postopke in časovne okvire, v katerih se ugotavlja raven doseganja zastavljenih ciljev ter opravi morebitna prilagoditev ali revizija ciljev ali potrebnih pomoči,
 • določitev posebnih pomoči za zgodnjo obravnavo, potrebnih za zadovoljitev posebnih potreb otroka, vključno s pogostnostjo, intenzivnostjo in metodo zagotavljanja pomoči,
 • ugotovitev okolij, v katerih se bo izvajalo storitve zgodnje pomoči, vključno z obsegom storitev,
 • načrtovane datume začetka izvajanja posameznih storitev in predvideno trajanje storitev

Individualni načrt družini lahko vsebuje tudi:

 • zagotovitev fizične pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali socialnovarstvenem zavodu (v nadaljnjem besedilu: zavod), v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi,
 • zagotovitev sporazumevanja in učenja v znakovnem jeziku v vrtcu, v zavodu oziroma drugi ustrezni ustanovi,
 • zagotovitev sporazumevanja in učenja v prilagojenih načinih sporazumevanja z gluhoslepimi v vrtcu, v zavodu oziroma drugi ustrezni ustanovi,
 • predlog znižanega normativa v skupini v vrtcu, v zavodu oziroma ali drugi ustrezni ustanovi,
 • navedba koordinatorja storitev zgodnje obravnave,
 • korake, ki jih je treba storiti, da se izvede prehod otroka v vrtec, zavod ali drugo ustrezno ustanovo,
 • določitev ustreznega programa predšolske vzgoje iz 15. člena tega zakona,
 • korake za zagotavljanje inkluzivnega okolja, potrebne prilagoditve pri organizaciji in prehajanje med programi,
 • predlog pravic iz socialnega varstva družini,
 • predlog za odlog šolanja,
 • ugotovitve, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi,
 • in druge pomembne ugotovitve v skladu s potrebami otroka in družine.

Na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini lahko izpolnite vpisno vlogo za vrtec.

Predšolski oddelki s prilagojenim programom delujejo v okviru Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor in gostujejo na naslednjih lokacijah:

LENKA

metuljcki

Enota Lenka,pri vrtcu Otona Župančiča 

 Ul. Pohorskega odreda 1, Maribor

mehurčki

mavrica

Enota Mehurčki,
pri vrtcu Tezno 

 Janševa 3, Maribor

VEVERIČEK

soncki

Enota Veveriček,
pri vrtcu Jožice Flander

 Focheva ulica 51, Maribor

SOVICE

soncki

Enota Sovice,
pri domu Antona Skale

 Majcingerjeva 37, Maribor

Pravica do znižanega plačila vrtca

Novost od 1. decembra 2018 dalje:

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za pravice do znižanega plačila vrtca, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, da se vloge za podaljševanje pravic do znižanega plačila vrtca (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.
Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša prvič, je še vedno treba vložiti vlogo!
Če je pravica na podlagi prve vloge zavrnjena, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za priznane pravice do znižanega plačila vrtca.

Vloga za uveljavljanje pravice

Dostopnost