Z velikimi in malimi koraki vstopamo v svet igre in znanja.

Vrtec »PREDŠOLSKI ODDELKI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM OZ. RAZVOJNI ODDELKI« deluje kot organizacijska enota vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor.

Predšolski oddelki s prilagojenim programom so namenjeni predšolskim otrokom s primankljaji na posameznih področjih. Na podlagi multidisciplinarnega zapisnika ali načrta pomoči družini, ki ga pripravi tim Centra za zgodnjo obravnavo pri Zdr. Domu, lahko starši vključijo otroka v naš vrtec. Otrok je v vrtcu deležen specialno pedagoške, fizioterapevtske, delovno terapevtske in logopedske obravnave. V vrtcu sledimo razvoju otroka in dejavnosti prilagodimo otrokovim zmožnostim, da le ta lahko dejavnost opravi čim bolj samostojno in ob tem doživi uspeh.

Dejavnosti predšolske vzgoje otrok s posebnimi potrebami izvajamo:

 • defektologinje oz. specialne in rehabilitacijske pedagoginje,
 • vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic,
 • logopedinja,
 • delovna terapevtka in
 • fizioterapevtka.

Pri delu uporabljamo sodobne metode in oblike dela, ki jih prilagodimo starostni stopnji otrok in njihovim sposobnostim. Dejavnosti se odvijajo v celotni skupini, v manjših skupinah in na individualni ravni, s poudarkom na individualizaciji. V posamezno skupino je vključenih od tri do šest otrok. Ob vsakodnevni defektološki obravnavi omogočimo otroku vsaj enkrat v tednu tudi logopedsko, delovno terapevtsko in nevrofizioterapevtsko obravnavo. Timsko delo strokovnjakov z ustreznimi funkcionalnimi znanji in profesionalnimi kompetencami za posamezna področja primanjkljajev ter celostna obravnava otroka na enem mestu v najbolj primernem času in okolju, ki zagotavlja integracijo, je optimalni pogoj za doseganje napredka pri otroku.

Otrokom zagotovimo:

 • izvajanje specialno pedagoških obravnav in rehabilitacijskih metod učenja,
 • uresničevanje ciljev individualiziranega programa,
 • razvijanje socialnih in komunikacijskih spretnosti,
 • učenje plavanja po Halliwick metodi,
 • učenje smučanja otrok z gibalno motnjo,
 • razvijanje senzomotoričnih in motoričnih sposobnosti in spretnosti,
 • prehajanje med programi,
 • izvajanje številnih obogatitvenih dejavnosti,
 • uresničevanje integracije in razvijanje novih oblik povezovanja.

Želimo zagotoviti pogoje in okolje, kjer bodo predšolski otroci s posebnimi potrebami maksimalno razvili svoje potenciale. Vsi zaposleni si prizadevamo, da je naš vrtec prostor, kjer se dobro počutijo otroci, starši, zaposleni in tisti, ki nas obiščejo.

Dostopnost